Sterilizace

Protokol sterilizace v zubní ordinaci

Cílem sterilizace je odstranit z používaných nástrojů všechny živé mikrobiální formy (patogenní i nepatogenní, včetně spor a plísní). Sterilizace chirurgických nástrojů v lékařských a zubních ordinacích se provádí pomocí parních autoklávů, které musí splňovat požadavky normy EN 13060.

Normy EN 29000 a EN 556-1 definují sterilizaci jako zvláštní proces, jehož účinnost nelze ověřit kontrolou hotového produktu. Proto je třeba tento proces před provedením potvrdit jako celý protokol počínaje dekontaminací a konče opětovným uvedením regenerovaného nástroje do provozu.

Tato definice zdůrazňuje zásadní význam každého jednotlivého kroku procesu sterilizace. Proto je stejně jako správná volba cyklu autoklávu důležité, aby byl autokláv správně naložen.

Autoklávy

Parní sterilizátory, běžně nazývané autoklávy, jsou zařízení, která se používají v lékařských ordinacích a zubních klinikách ke sterilizaci všech nástrojů a materiálů používaných při výkonu lékařské praxe. V autoklávech je sterilizace nástrojů, textilií a zdravotnických prostředků zaručena díky kombinaci tlaku, teplotě nasycené páry a době expozice.

V současné době jsou na trhu pro sterilizaci určeny tři různé typy autoklávů:

• autoklávy třídy N, které mohou sterilizovat pouze nebalené pevné výrobky, a tudíž neumožňují sterilizaci textilií, porézních vsázek nebo dutých těles;
• autoklávy třídy B, které umožňují sterilizaci porézních materiálů, pevných nástrojů a dutých těles, jako jsou násadce, turbíny a kanyly, a to i balené;
• autoklávy třídy S, které zaručují sterilizaci porézních výrobků a pevných nástrojů, ale ne sterilizaci dutých těles, jako jsou násadce a turbíny, což znamená, že nejsou vhodné pro použití v zubních ordinacích.

Autoklávy třídy B se vyznačují schopností vakuové pumpy vytvářet „frakční vakuum“, které dokáže odsát vzduch i z těch nejmenších dutin nástrojů, což umožňuje, aby se pára dostala do styku s celým vnitřním povrchech nástroje a dokonale jej sterilizovala.

Užitečné rady pro sterilizaci chirurgických nástrojů v autoklávu

• Sáčky na podnosech nepřekrývejte;
• papír sáčku by měl být otočen směrem vzhůru, aby se usnadnilo pronikání páry a vysoušení;
• na konci cyklu sterilizace ukládejte pouze suché sáčky; nástroje ve vlhkých nebo otevřených sáčcích by se měly znovu zpracovat.

Autoklávy Euronda Pro System

Autoklávy Euronda Pro System nabízejí maximální účinnost a snadné použití, inovativní technologie a komplexní systém sledovatelnosti s konečným cílem zaručit maximální ochranu zubních lékařů, asistentů a pacientů.

Systémy úpravy vody

Voda používaná k zásobování autoklávů Euronda v zubní ordinaci musí být demineralizovaná, deionizovaná nebo musí projít osmózou, aby se předešlo nákladné obnově a údržbě v důsledku přítomnosti vodního kamene a usazenin.

Užitečné tipy pro výběr správného systému úpravy vody:

• změřte úroveň vodivosti vody;
• určete počet instalovaných autoklávů;
• vypočtěte počet průměrných cyklů provedených za měsíc.

Euronda Pro System nabízí řadu různých zařízení pro úpravu vody v závislosti na hodnotě vodivosti vody a počtu autoklávů v lékařské nebo zubní ordinaci.

Kontrolní test

“Předmět je považován za sterilní, pokud je SAL (úroveň bezpečné sterility) nižší než 10-6, tj. pokud je pravděpodobnost, že v něm bude nalezen mikroorganismus, nižší než 1 ku 1 milionu. Vzhledem k tomu, že není možné ověřit sterilitu testováním zpracovaného produktu, provádějí se určité kontrolní a funkční testy.
Účelem těchto testů je zajistit, aby proces sterilizace byl schopen zaručit dokonalou sterilitu stomatologických nástrojů. Testy se musí provádět systematicky dle interního protokolu ordinace.

Dělí se na:

• Provozní zkoušky: provádějí se před použitím autoklávu, aby se zajistilo jeho správný provoz. Do této kategorie patří: vakuový test, Bowie-Dickova zkouška a test Helix.

• Kontrolní test provedené sterilizace: vloží se do autoklávu se vsázkou, aby se ověřilo, zda cyklus splňuje požadované parametry. Příkladem jsou ukazatele sterilizace s migrujícím proužkem, sebehodnocení procesu a biologické testy (bacillus stearothermophilus).

Užitečné rady*

Doporučujeme testovat v následujících intervalech:

• Každý den: zkouška vakua (čili Vacuum Test);
• každý den: zkouška simulace duté (test Helix) a/nebo porézní vsázky (Bowie-Dickova zkouška);
• při každém cyklu: kontrolní zkouška parametrů cyklu;
• každý měsíc: zkouška svařené pásky (Euroseal Check Test).

* Jedná se o obecné pokyny, praktický hygienik ordinace se musí vždy řídit příslušnými místními a národními předpisy.

Funkční testy

Produktová řada Euronda Pro System zahrnuje 3 funkční testy, které jsou navrženy jako dokonalý doplněk ke každodennímu používání autoklávů. Cílem těchto testů je ověřit provozní účinnost autoklávu při provádění cyklů B nebo S.

Sledovatelnost a konektivita

Sledovatelnost v rámci procesu sterilizace spočívá v tom, že se do klinické anamnézy pacienta zahrnou všechny údaje o tom, jak a jaké nástroje se používaly během zákroku tak, aby bylo možné ověřit, že celý proces sterilizace nástrojů proběhl řádně. Nejčastěji sledovanými parametry jsou: den, kdy proces proběhl, použité zařízení, typ provedeného cyklu, pořadové číslo, výsledek, obsluha, která byla do zákroku zapojena, a očekávané datum ukončení platnosti.

Sledovatelnost lze realizovat pomocí počítače nebo ručně. Ruční sledovatelnost je sice jednoduchá a levná, ale pomalejší a obtížněji zvládnutelná ve fázi archivace a sledovatelnosti, tj. rekonstrukce průběhu sterilizace, jímž přístroj prošel. Počítačová sledovatelnost je ideálním postupem, protože výrazně snižuje čas a fyzický prostor potřebný pro uchovávání záznamů a usnadňuje sledovatelnost.

Sledovatelnost nabízí dvojí bezpečnost, a to jak pro provozovatele, tak pro pacienty. Na jedné straně sledovatelnost představuje „důkazní prostředek“ pro odborníka v případě právních sporů. Na druhé straně má sloužit jako „pečeť jistoty“ v očích pacientů, kteří vzhledem ke zvýšené citlivosti potřebují být ujištěni, že kroky procesu sterilizace jsou prováděny správně.

Užitečné tipy pro správné zaprotokolování sterilizace ve stomatologii

• Vytvořte registr obsahující informace o vybavení používaném v procesu sterilizace, stanovte interní protokol ordinace a uveďte postupy, které budou přijaty;
• na kartě pacienta archivujte výsledek sterilizace použitých nástrojů pro zákrok u pacienta;
• uložte na paměťové médium (USB, počítač) údaje týkající se cyklu sterilizace nástrojů použitých u pacienta.

Řada Euronda Pro System nabízí spousty příslušenství a softwarový program, jež umožňují zaznamenávat, kontrolovat a sdílet údaje o pracovním cyklu každé fáze sterilizačního procesu, a to buď v tištěné podobě, nebo prostřednictvím digitálních médií.

Top