Sterilizační protokol

Proces sterilizace

10 základních kroků pro dezinfekci a sterilizaci

Sterilizace je nezbytným úkonem k zajištění bezpečnosti pacienta ošetřovaného v ordinaci. Proces sterilizace se skládá z 10 kroků:

1) SBĚR: spočívá v procesu snižování mikrobiální zátěže, aby se zabránilo riziku infekce ze strany obsluhy. Všechny použité nástroje musí být přemístěny do sterilizačního prostoru s použitím osobních ochranných pomůcek.

2) DEKONTAMINACE: tento povinný postup zahrnuje úplné ponoření nástrojů do dezinfekčního roztoku, aby se odstranily patogenní mikroorganismy vyskytující se v nástroji.

3) MYTÍ, NEBO TERMODEZINFEKCE?

3.A1) RUČNÍ MYTÍ, NEBO ULTRAZVUK: ruční mytí spočívá v tom, že se nástroje očistí vodou a nekorozivním čisticím prostředkem s použitím kartáče. Mechanické mytí zahrnuje použití ultrazvukových čističek, které umožňují fyzikální a chemický rozklad bakteriálních kontaminantů. Mechanické mytí je vhodnější než ruční mytí, protože snižuje riziko úrazu personálu. Ultrazvukové ošetření zajišťuje důkladnější očištění zdravotnického prostředku, a to zejména těch částí nástroje, které se obtížně čistí ručním mytím.

3.A2) OPLACHOVÁNÍ: spočívá v omytí přístrojů tekoucí vodou, aby se odstranily zbytky čisticího prostředku.

3.A3) SUŠENÍ: jedná se o postup, který lze provádět s použitím papírových, nebo látkových utěrek, z kterých se neuvolňují vlákna. U některých nástrojů je vhodnější použít pistoli na stlačený vzduch.

3.B) TERMODEZINFEKCE

Termodezinfekce umožňuje provádět předmytí, mytí, oplachování a sušení v jediném cyklu, čímž se eliminuje nutnost ručního mytí a zaručí se vynikající, rychlé výsledky s menším rizikem pro personál. Proces termodezinfekce probíhá kombinovaným působením detergentů, teploty a času.

4) KONTROLA A ÚDRŽBA: zdravotnické prostředky musí být kontrolovány, aby byla zajištěna jejich čistota a neporušenost. Nástroje vyžadující údržbu by měly být mazány přípravky rozpustnými ve vodě.

5) BALENÍ: po kontrole jsou nástroje zabaleny. Obal slouží k zajištění sterility nástroje až do jeho dalšího použití.

6) STERILIZACE: zabalené nástroje se umístí do autoklávu, který vypouští páru až do teploty 121 °, nebo maximálně 134°. Tato fáze slouží k odstranění všech živých mikrobiálních forem, včetně spor a plísní.

7.A) SLEDOVATELNOST: tento proces umožňuje sledovat účinnost přístroje a výsledky kontrol. Spočívá v tom, že se na obálky zřetelně uvede: datum sterilizace, použitý autokláv, typ provedeného cyklu, pořadové číslo, výsledek, jméno pracovníka a datum expirace stanovené interním sterilizačním protokolem.

7.B) ZPĚTNÁ SLEDOVATELNOST: tato fáze slouží k rekonstrukci sterilizačního procesu provedeného přístrojem. Spočívá v zaznamenání všech dokumentů týkajících se sterilizačního kroku do zvláštního registru, aby personálu vždy k dispozici.

8) SKLADOVÁNÍ: jeho účelem je skladovat sterilizovaný nástroj v optimálních podmínkách po dobu stanovenou ve sterilizačním protokolu.

9) PRAVIDELNÉ KONTROLY: tento krok se týká určitých kontrol, které by měly být prováděny za účelem zajištění dobré sterilizace. Sterilizační plocha a datum na sterilizovaných obalech se musí kontrolovat denně. Doporučujeme testovat v následujících intervalech:

  • Každý den: vakuový test (nebo Vacuum Test)
  • Každý den: test simulace duté vsázky (Test Helix) a/nebo porézního vsázky (Bowie & Dick Test).
  • Každý cyklus: kontrolní zkouška parametrů cyklu
  • Každý měsíc: zkouška svařené pásky (Euroseal Check Test)

10) ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ: na zařízení musí být pravidelně prováděna údržba podle příručky přístroje. Údržbu musí provádět kvalifikovaný personál určený výrobcem.

Dodržováním 10 kroků správného sterilizačního procesu bude zaručena bezpečnost personálu zubní ordinace i pacientů.

Categories

Top