Ochrana očí ve stomatologii

Ochrana očí ve stomatologii

Ochranné brýle a rizika, jimž může používáním brýlí zabránit

Práce v zubní ordinaci je vystavena neustálým rizikům spojeným s fyzikálními, chemickými a biologickými činiteli. 

Zejména oko je oblast, která je velmi citlivá vůči fyzikálnímu a chemickému poranění a představuje skutečnou otevřenou ránu vystavenou biologickým látkám. Poranění očí není často důvodem k obavám, v některých případech však mohou vést k omezení zorného pole nebo dokonce k úplné ztrátě zraku: ochrana očí ve stomatologii je proto nesmírně důležitá. 

 

Před rokem 1980 se ochranná zařízení na oči používala jen velmi zřídka. Teprve rozšíření viru lidské imunodeficience (HIV) vedlo k uvědomění si biologických rizik spojených s nechráněnou spojivkou. 

Farrier a kol. [1] po prostudování vzorku 200 zubařů zjistili, že 87 % z nich běžně nosí ochranné brýle, že 48 % z nich utrpělo nějaké poranění nebo infekci očí a že v 75 % případů k těmto úrazům došlo proto, že dotyční nepoužívali žádnou ochranu očí. 

Podíl asistentů, kteří nosí ochranné brýle, je ještě nižší (48 %). 

 

Je naší povinností nosit osobní ochranné prostředky (OOP), abychom se vyhnuli jakémukoli úrazu [2]. 

Musíme chránit nejen sebe, ale i pacienta: během ošetření přistupujeme k jeho obličeji různými ostrými nástroji (skalpely, jehly, sondy atd.) a používáme kyseliny a zásady, které se mohou snadno dostat do jeho očí. 

  

Kromě toho by se používání ochranných brýlí nemělo omezovat pouze na okamžiky, kdy stojíte před pacientem. Procento pracovníků, kteří při manipulaci s infikovanými pomůckami ve sterilizační místnosti používají ochranné brýle, je výrazně nižší, přestože manipulace s tímto materiálem představuje reálné riziko biologického infikování. 

Poranění očí

Při práci bez ochrany očí se vystavujete různým možným poraněním očí. 

Pro zjednodušení bychom je mohli rozdělit do dvou různých skupin: 

  • Fyzická poranění:

o Úder tupým předmětem 

o   Šok v důsledku chemikálií 

o   Šok v důsledku ozáření 

  • Infekční poranění:

o   Lokalizované infekce 

Systémové infekce 

Fyzická poranění

Úder tupým předmětem 

Nejčastější poranění jsou obvykle způsobena odřeninami v důsledku nárazu předmětů nebo kovů při ošetření zubů: obvykle se zhojí samy bez nutnosti ošetření, i když mohou vyvolat vedlejší infekce. 

Následují krvácející poranění způsobená nástroji, které mohou způsobit řezné nebo tržné rány, nebo způsobená nárazem pronikajícího předmětu; způsobují bolest, krvácení, změny zorného pole a vyžadují odborné sešití. Mohou způsobit ztrátu zraku nebo zanechat následky, jako je šedý zákal, deformaci zornice nebo uveitidu (zánět živnatky). 

 

Šok v důsledku chemikálií 

Vzniká hlavně, když se kyseliny a zásady dostanou do oka a může způsobit zánět spojivek, keratopatii a povrchové skvrny. 

Léčba vyžaduje vydatné proplachování, aby se odstranily zbytky látky-původce, používání maziv, kortikoidů a/nebo zevních antibiotik a vitaminu C. Obvykle se podaří obnovit funkce očí ze 100 %. 

 

Šok v důsledku ozáření 

Při ošetření zubů používáme modré světlo pro světlem aktivovanou polymerizaci (fotopolymerizace) nebo laser. 

Modré světlo má fototoxické účinky, které mohou vést k pigmentové retinitidě nebo makulární degeneraci. Modré světlo také podporuje stárnutí sítnice, jehož prvním biologickým markerem je výskyt zbytkových tělísek, jako je např. lipofuscin. K zabránění tohoto problému se používají speciální oranžové filtry, které tyto škodlivé účinky blokují [3]. 

Rozšířené používání laserových zařízení na stomatologických klinikách výrazně přispívá k nárůstu poranění spojivek v důsledku nedostatečného používání ochranných prostředků. Hromadění tkáňových zbytků na laserovém hrotu navíc způsobuje tvorbu plynů, které mohou při zahřátí způsobit popáleniny. 

Oko také pohlcuje záření z UV a UV-B spektra, které může způsobit šedý zákal, zánět sítnice nebo dokonce rakovinu oka. Použití specifických ochranných brýlí je nezbytné jak pro pacienta, tak pro obsluhu [4]. 

Infekční poranění

Při stomatologickém ošetření vznikají aerosoly, které se mohou usazovat na povrchu našich očí. Oko je „otevřená rána“, skrz kterou mohou pronikat patogeny a způsobovat lokalizované nebo systémové infekce. 

  

Lokalizované infekce 

„Lokalizované infekce“ jsou definovány jako infekce, které přímo postihují oko v důsledku kontaminace aerosolem nebo infekce v důsledku šoku. 

 

Wilcox a kol. [5] zjistil vyšší riziko herpetické keratitidy u nositelů kontaktních čoček, kteří nenosili ochranné brýle. 

 

Afzha a kol. [6] v rámci studie zubních lékařů, kteří nosili kontaktní čočky, zjistil, že po škálování a hoblování kořenů bylo při použití ochranných pomůcek očí kontaminováno pouze 50 % čoček, zatímco při nepoužití ochranných prostředků to bylo 100 %. 

 

Systémové infekce 

 

Ve stomatologii často dochází k nehodám, při nichž dochází k přímému kontaktu tekutiny se spojivkou. Přestože je riziko sérokonverze nízké, neměla by se ochrana očí nikdy opomíjet. 

 

Byly hlášeny případy sérokonverze u několika patogenů, jako je HIV, HBV a HCV. Viry, jako je chřipka nebo současný koronavirus, se rovněž přenášejí přes spojivku. Riziko sérokonverze na HBV je 0,1 %; pokud jde o HIV, neexistují žádné skutečné důkazy, zatímco riziko nákazy hepatitidou C přes spojivku je velmi vzácné, i když existuje případ zdravotní sestry na dialyzačním oddělení, u níž byla zjištěna nákaza HCV [7]. 

 

Použití ochranných štítů umožňuje kombinované použití dalších typů brýlí, čímž se zvyšuje úroveň ochrany. Tato opatření nejenže zabraňují kontaminaci stříkajícími látkami, které se mohou dostat přímo do očí, ale díky ochraně větší části obličeje také zabraňují tomu, aby se pracovníci sami kontaminovali dotykem svého obličeje [8]. 

  1. Farrier, S., Farrier, J. & Gilmour, A. Eye safety in operative dentistry — A study in general dental practice. Br Dent J 200, 218–223 (2006). https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4813257
  2. Ayatollahi J, Ayatollahi F, Ardekani AM, Bahrololoomi R, Ayatollahi J, Ayatollahi A, Owlia MB. Occupational hazards to dental staff. Dent Res J (Isfahan) 2012;9(1):2–7. doi: 10.4103/1735-3327.92919
  3. Yoshino F, Yoshida A. Effects of blue-light irradiation during dental treatment. Jpn Dent Sci Rev. 2018;54(4):160–168. doi:10.1016/j.jdsr.2018.06.002
  4. Ekmekcioglu H, Unur M. Eye-related trauma and infection in dentistry. J Istanb Univ Fac Dent. 2017;51(3):55–63. Published 2017 Oct 2. doi:10.17096/jiufd.60117
  5. Willcox MDP, Holden BA . Contact lenses related corneal infections. Bioscience Reports 2001; 21: 445–461.
  6. Afzha R, Chatterjee A, Subbaiah SK, Pradeep AR. Microbial contamination of contact lenses after scaling and root planing using ultrasonic scalers with and without protective eyewear: A clinical and microbiological study. J Indian Soc Periodontol. 2016;20(3):273–278
  7. Hosoglu S, Celen MK, Akalin S, Geyik MF, Soyoral Y, Kara IH. Transmission of hepatitis C by blood splash into conjunctiva in a nurse. Am J Infect Control. 2003;31(8):502–504. doi:10.1016/j.ajic.2003.03.005
  8. Bentley CD, Burkhart NW, Crawford JJ. Evaluating spatter and aerosol contamination during dental procedures. J Am Dent Assoc. 1994;125:579–584

Článek Dr. Gemy Maeso, odbornice na preventivní a komunitní stomatologii. Certifikace European Board in Periodontics. 

Categories

Top