Průvodce čištěním
chirurgických nástrojů

Fáze čištění v procesu sterilizace

Čištění nástrojů v zubní ordinaci

V roce 1860 zavedl Joseph Lister zásadní zlepšení v čištění lékařských nástrojů, aby zabránil šíření infekcí, od té doby se tyto techniky značně vyvinuly.

Na zubních nástrojích se hromadí různé zbytky: mohou být anorganické, např. zbytky cementu, kompozitu nebo ionty obsažené ve vodě, nebo organické (nazývané také bioburden – biologická zátěž) tvořené tkání pacienta, krví nebo slinami. Odstranění těchto nečistot před sterilizací je povinné, protože jejich zbytky mohou způsobit neúčinnost sterilizačního procesu. V případě výskytu velkého množství biologické zátěže nemusí síla páry stačit k tomu, aby se dostala k její nejvnitřnější části, takže sterilizace by byla neúplná.

Čištění je bezpochyby klíčovým momentem sterilizačního procesu, proto je nutné se na něj pečlivě zaměřit.

Před čištěním: odstranění nástrojů a jejich dekontaminace

Prvním krokem v procesu čištění je odnesení nástrojů do sterilizační místnosti a jejich uložení do uzavřených nádob, aby se předešlo nehodám. Tento postup musí být prováděn co nejbezpečněji, vždy s použitím vhodných osobních ochranných pomůcek.

Použití uzavřených kontejnerů nebo kazet má několik výhod: umožňuje provést proces v jediném kroku, chrání nástroje a usnadňuje jejich uspořádávání, skladování a inventarizaci.

Pokud nechcete nástroje čistit ihned, doporučujeme je namočit do enzymatického čisticího prostředku, aby se zabránilo možnému vysychání nečistot, které by ztížilo následné čištění. Kapalina, do které se ponoří, musí být vlažná, protože v případě, že je příliš horká, může dojít ke srážení bílkovin v organických látkách, což čištění ztěžuje.

Proces čištění nástrojů lze provádět dvěma způsoby:

 • Manuálně
 • Mechanicky – s použitím ultrazvukových čističek, nebo termodezinfekčních myček

Manuální čištění

Jedná se o nejméně doporučovanou metodu, protože je pro personál nebezpečná, časově náročná, je subjektivní – závisí na osobě, která ji provádí, a její výsledek tedy nelze s jistotou potvrdit, natož standardizovat. Měla by být vyhrazena pro nástroje, které nelze čistit ultrazvukem nebo termodezinfekčními myčkami.

K většině úrazů způsobených nástroji nedochází při práci s pacienty, ale při samotné manipulaci s nástroji. Nedostatečná koncentrace, vysoká pracovní zátěž a kontaminace aerosolem činí z tohoto postupu stálý zdroj nehod.

Další nevýhodou časová náročnost a také negativní dopad na životní prostředí, protože vyžaduje vyšší spotřebu vody.

Ruční čištění by se mělo provádět tak, že se nástroje ponoří do vody, aby se zabránilo rozstřiku. Nástroje (pokud to výrobce uvádí) je třeba vždy otevřít a rozebrat tak, aby mohly být vyčištěny speciálním kartáčem.

Ostré nástroje je třeba čistit odděleně, aby se předešlo nehodám. Po pečlivém vyčištění všech nástrojů je třeba je důkladně opláchnout, nejprve pod tekoucí vodou a poté destilovanou vodou (tím se zabrání usazování solí na nástrojích a jejich dlouhodobému poškození).

Po kontrole každého nástroje a ujištění se, že na něm nezůstaly zbytky organických látek, lze přejít k sušení.

Sušení je velmi důležitým krokem a spočívá v odstranění zbytkové vlhkosti z nástrojů, aby se zabránilo usazování minerálních solí, které by bránily procesu sterilizace. Autoklávy jsou naprogramovány tak, aby odpařily stejné množství vody, které bylo do komory vloženo. Příliš mnoho vody na nástrojích by proto způsobilo vlhkost nebo skvrny na sáčcích, což by vyžadovalo opakování procesu. Podle bodů 8 a 20 normy UNE-EN ISO 285 nesmí hmotnost obalu po sterilizaci překročit původní hmotnost o více než 1 %.

Po dokončení sušení lze provést údržbu a promazání potřebných nástrojů, aby se zabránilo korozi a poškození.

Mechanické čištění

Pokud chcete dosáhnout bezpečnějšího a důkladnějšího čištění, je třeba využít automatizované postupy. Mechanické čištění má mnoho výhod:

Snížení rizika náhodného poranění;

 • Snížení rizika kontaminace prostředí aerosoly a stříkanci;
 • Opakovatelnost a sledovatelnost;
 • Úspora času zaměstnanců;
 • Úspora vody;
 • Zvýšení účinnosti čištění;
 • Zvýšení produktivity;

Ultrazvuková čistička je nejoblíbenějším přístrojem k automatickému čištění ve stomatologii. Krátká doba, kterou má personál mezi ošetřeními jednotlivých pacientů k dispozici, neumožňuje stoprocentně účinné ruční čištění. Kromě toho se v nástrojích nachází mnoho štěrbin, které jsou pro kartáče zcela nepřístupné. Ultrazvuk má tu výhodu, že působí na celý povrch nástroje, a poskytuje tak jednu z nejúčinnějších metod čištění vůbec.

Tato technologie je založena na produkci ultrazvuku, který se ve formě vln šíří kapalinou obsaženou v nádrži. Tyto vlny způsobují změnu tlaku, která následně vede k tvorbě mikrobublinek (kavitace), které při implozi vytvářejí energii schopnou odstranit z nástrojů nečistoty.

Existuje řada vědeckých studií analyzujících čistotu endodontických pilníků (připomínáme, že se jedná o nástroje, které odstraňují velké množství zbytků a zubní a pulpální tkáně pacienta). Ultrazvukové čištění a termodezinfekce jsou z hlediska kvality zdaleka nejúčinnější metody.

Doporučení:

 • Přidejte kapalinu podle dávkování a teploty uvedené výrobcem.
 • Pro lepší účinnost přístroje je důležité nevkládat příliš mnoho nástrojů a zajistit, aby byly vždy zcela ponořené.
  Nástroje umístěte přímo do koše (nikdy ne do přímého kontaktu s nádobou), nebo nepřímo do dodaných skleněných nádob.
 • Nevkládejte nástroje obsahující silikony nebo plasty, zejména ty, které jsou těmito látkami znečištěny, protože tyto materiály pohlcují vibrace a brání řádnému čištění ostatních nástrojů. Mohlo by dojít k poškození nástrojů ze skleněných vláken, rotačních nástrojů a diamantových břitů.

Termodezinfekce

Mnoho autorů se shoduje, že termodezinfekce by měla být upřednostňovanou metodou čištění.

Díky omezené manipulaci s nástroji je to nejbezpečnější a nejefektivnější způsob čištění, protože se vyhnete nehodám a kontaminaci aerosolem a zároveň ušetříte personálu mnoho hodin práce. Jedná se o standardizovanou, opakovatelnou a sledovatelnou metodu.

Termodezinfekce je upravena normou ISO 1588315. Jedná se o homogenní proces ve všech jeho fázích, takže lze mít pod kontrolou všechny parametry (čas, koncentraci, teplotu). Doba trvání těchto programů vychází z teorie, kterou v roce 1959 publikoval inženýr společnosti Henkel Herbert Sinner, autor slavného kruhu čištění. Je založena na působení čtyř sil, které v kruhovém uspořádání umožňují účinné čištění materiálů. Těmito silami jsou teplota, doba aplikace, mechanické působení a chemické působení. Všechny tyto faktory se vyznačuje rozpouštědlo, kterým je v našem případě voda. Kruh není statický. Pokud například použijeme kratší dobu, budeme to muset kompenzovat zvýšením některých dalších parametrů, například koncentrace; pokud má přípravek vyšší teplotu, bude doba působení dezinfekčního prostředku kratší. (obr. 1).

Risorsa 7CE

Po použití musí být nástroje mechanicky, nebo ručně vyčištěny a poté vloženy do termodezinfekční myčky. Pokud se nemusí čistit ihned, lze je namočit; je však třeba se vyvarovat použití pěnivých prostředků, nebo je následně velmi dobře opláchnout, protože jinak by termodezinfekce nebyla plně účinná (nadbytek pěny snižuje oplachovací tlak a zhoršuje výsledek čištění).

Vkládání nástrojů do termodezinfekční myčky není 100% automatický proces a musí ho provádět kvalifikovaný personál. Nejprve je nutné nástroje demontovat a otevřít. Proto musí být trysky umístěny tak, aby jejich výstup nepřekážel a nedocházelo k jejich překrývání. Je proto důležité, abyste zařízení nepřetěžovali.

Na termodezinfekci se vztahuje norma A0 (EN ISO 15883-1, dodatek A). Tato hodnota vyjadřuje vztah mezi teplotou a časem na základě bakteriální zátěže. Čím vyšší je teplota, tím kratší doby je třeba. K čištění zubních nástrojů je vyžadována hodnota A0 3000.

Risorsa 17CE T

Fáze termodezinfekce

Termodezinfekční myčky provádějí čištění v různých fázích, které lze přizpůsobit a upravit. Podle typu čištěného nástroje lze nastavit různé programy.

Předmytí: provádí se studenou vodou a je určeno k odstranění organických zbytků. Chcete-li odstranit organické látky, odeberte vzorek při teplotě nižší než 40 °C.

Čištění: obvykle se provádí při teplotě mezi 40 a 65 °C s použitím vhodného čisticího prostředku v závislosti na typu vody. Pokud je voda bohatá na chloridy, a má tedy vyšší korozivní index, doporučuje se neutralizovat její kyselost pomocí alkalických přípravků, nebo deionizované vody.

Oplachování: odsolenou vodou o teplotě mezi 80 a 90 °C; dobu trvání je třeba upravit podle A0.

Sušení: před vytažením nástroje musí být dokonale suché a připravené k zabalení a zapečetění.

 

Doporučení:

 • Použití perforovaných krabiček zvyšuje výkon – na konci každého ošetření krabičku jednoduše uzavřete a vložte ji do přístroje.
 • Pokud nástroje není třeba vyčistit ihned, lze je namočit; je však třeba se vyvarovat použití pěnivých prostředků, nebo je následně velmi dobře opláchnout, protože jinak by termodezinfekce nebyla plně účinná (nadbytek pěny snižuje oplachovací tlak a zhoršuje výsledek čištění).
  K čištění specifických předmětů jako jsou rotory nebo sací trubice zubní jednotky je třeba použít příslušné příslušenství (speciální injektory).
 • Po dokončení procesu čištění je důležité nenechávat materiál uvnitř příliš dlouho (například přes noc), protože by to mohlo napomáhat procesu koroze. Pokud nemáte v dané chvíli čas na použití sáčku, doporučujeme nechat dvířka termodezinfekční myčky otevřená, aby se zabránilo hromadění vlhkosti.
  Při umísťování materiálu je důležité zabránit jeho překrývání, protože čisticího účinku je dosaženo působením trysek.
 • Pokud je čištěný materiál velmi znečištěný, doporučuje se použít intenzivní čisticí programy.
  Při čištění krabiček s malými nástroji, například v implantologii nebo endodoncii, je vhodné vyjmout všechny vrtáky nebo pilníky z krabičky, umístit je do perforované krabičky a krabičku vyčistit zvlášť. Díky tomu bude čištění pilníků a frézek důkladnější.

Čištění rotačních nástrojů

Odsávání a přímý kontakt s tekutinami pacienta způsobují kontaminaci oběžných kol: usazují se v nich zbytky tkání, krev, sliny a mikroorganismy pacienta.

Rotory spadají podle Spauldingovy klasifikace do kategorie kritického materiálu, takže musí projít důkladným čištěním, úpravou a sterilizací.

Ohledně mazání nástrojů se názory odborníků neshodují. Výrobci doporučují provést mazání před sterilizací; maziva však brání účinkům sterilizace a umožňují mikroorganismům zachovat si kvalitu životaschopných spor. 18 To je důvod, proč mnoho výrobců obohatilo složení svých produktů o dezinfekční prostředky.

Před promazáním je důležité nástroje důkladně vydezinfikovat, pokud možno i zevnitř. Existují zařízení, která se používají speciálně pro údržbu rotačních nástrojů. Provádějí tlakové mazání, aby se odstranily mikroorganismy, a dokonce čistí vnitřek nástrojů. Možnou alternativou je použít trysky termodezinfekční myčky k vnitřnímu čištění a poté provést mazání a sterilizaci.

Závěry

Pro správnou sterilizaci musí být nástroje důkladně vyčištěny. Nesmíme zapomínat, že znečištěné nástroje neumožňují řádnou sterilizaci. K dispozici je několik postupů a je možné si je vybrat podle našich potřeb a požadavků spojených s našimi nástroji. Automatizace jednotlivých kroků zvyšuje produktivitu tohoto procesu a také jeho bezpečnost, efektivitu a reprodukovatelnost. Použití termodezinfekční myčky navíc umožňuje zajistit sledovatelnost všech kroků sterilizace každého nástroje (mytí, balení i sterilizace). Tyto postupy umožňují správné sledování každého nástroje.

Bibliografie

 1. Offner D, Brisset L, Musset AM. Evaluation of the mechanical cleaning efficacy of dental handpieces. J Hosp Infect. 2019 Sep;103(1):e73-e80. doi: 10.1016/j.jhin.2018.11.011. Epub 2018 Nov 27. PMID: 30500388.
 2. U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR part 1910.1030, Occupational exposure to bloodborne pathogens, final rules. Federal Register 1991,56(235)64004-64182 
 3. KELSCH, N. B. Team-Centred Approach to Instrument Processing and Infection Control. RDH, [s. l.], v. 36, n. 12, p. 39–50, 2016. 
 4. Kohn WG, Collins AS, Cleveland JL, et al. Guidelines for infection control in dental health-care settings — 2003. MMWR Recomm Rep. 2003;52(RR-17):1-61 
 5. UNE-EN ISO 285 apartado 8 y 20.  
 6. Cuny E.J. Cleaning Instruments: A Critical Step to Instrument Reprocessing. Inside Dental Assisting. Sep2010 Supplement, Vol. 6 Issue 8, p26-29. 4p. 
 7. Johnson MA, Primack PD, Loushine RJ, Craft DW (1997) Cleaning of endodontic files, Part I: The effect of bioburden on the sterilization of endodontic files. Journal of Endodontics 23, 32–4. 
 8. Nosouhian S, Bajoghli F, Sabouhi M, Barati M, Davoudi A, Sharifipour M (2015) Efficacy of different techniques for removing debris from endodontic files prior to sterilization. Journal of International Oral Health 7, 42–6. 
 9. Van Eldik DA, Zilm PS, Rogers AH, Marin PD (2004) A SEM evaluation of debris removal from endodontic files after cleaning and steam sterilization procedures. Australian Dental Journal 49, 128–35. 
 10. Head MW, Ritchie D, McLoughlin V, Ironside JW (2003) Investigation of PrPres in dental tissues in variant CJD. British Dental Journal 195, 339–43. 
 11. World Health Organization (2010) Tables on tissue infectivity distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies. [WWW document]. URL: http://www.who.int/bloodproducts/tablestissueinfectivity.pdf [Accessed on 17 March 2017] 
 12. Department of Health (DOH). (2013) Decontamination Health Technical Memorandum 01–05: Decontamination in primary care dental practices. 
 13. Martin M, Fulford M, Preston T. (2009) Infection control for the dental team. New Malden: Quintessence Publishing. 
 14. Pankhurst CL, Coulter WA. (2009) Basic Guide to Infection Prevention and Control in Dentistry (Basic Guide Dentistry Series). Oxford: Wiley-Blackwell. 
 15. EN ISO 15883 
 16. Checchi L, Montebugnoli L, Samaritani S. Contamination of the turbine air chamber: a risk of cross infection. J Clin Periodontol 1998; 8: 607–611 
 17. Lewis D L, Arens M, Appleton S S et al.Cross-contamination potential with dental equipment. Lancet 1992; 340: 1252–1254. 
 18. Edwardsson S, Svensatar G, Birkhed D. Steam sterilisation of air turbine dental handpieces. Acta Odontol Scand 1983; 41: 321–326 

Článek MUDr. Gemy Maesové, specialistky na preventivní a komunitní stomatologii. Držitelka certifikace European Board in Periodontics.

Top