Euronda obdržela certifikaci ISO 14001

ISO 14001: společnost Euronda oceněna certifikátem za svou ochranu životního prostředí

Získali jsme certifikaci systému ekologického řízení, ISO 14001:2015

Euronda je čím dál udržitelnější: naše společnost získala certifikaci ISO 14001. Jedná se o důležitý milník, který uznává a oficiálně stvrzuje naši péči o životní prostředí a udržitelnost. Je to cesta, v rámci níž se již delší dobu podílíme na postupném a neustálém vylepšování výrobků a postupů a na snaze nabídnout našim zákazníkům a distribučním partnerům nejvyšší záruky kvality, odpovědnosti a řádného řízení výrobních činností z hlediska ochrany životního prostředí. 

Již několik let se angažujeme v tom, že snižujeme dopad našich výrobků na životní prostředí, mimo jiné tím, že vybíráme PVC bez ftalátů, papír a obaly z udržitelných dodavatelských řetězců nebo z recyklace, jako je tomu v případě řady Natura, a že v našem sídle a hlavním výrobním a logistickém závodě používáme pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. Certifikace v oblasti ochrany životního prostředí pro nás představuje kamínek do mozaiky již získaných certifikací, jimiž sledujeme model rozvoje společnosti, jehož cílem je být stále odpovědnější a udržitelnější. 

Norma ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na systém ekologického řízení. Pro společnost Euronda představuje certifikaci cesty, ale také pobídku k dalšímu zlepšování svého chování v oblasti životního prostředí v nadcházejících letech. 

Pro pochopení významu normy ISO 14001 je užitečné shrnout její hlavní důsledky pro firmu: 

  • definování ekologické politiky odpovídající povaze, rozsahu a dopadu jejích činností, výrobků a služeb na životní prostředí; 
  • identifikace výrobků a procesů s největším dopadem na životní prostředí; 
  • zavedení účinných kontrolních systémů, které umožňují plnit všechny předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí u vlastních výrobků a procesů; 
  • definování měřitelných cílů v oblasti životního prostředí; 
  • zavádění postupů pro interní školení a komunikaci v oblasti životního prostředí. 

To, že jsme majiteli certifikace, oficiálně potvrzuje závazek společnosti k ochraně životního prostředí a její budoucí angažovanost v této oblasti. Přijetí systému ekologického řízení ve skutečnosti představuje vůli poznat a zlepšit vlastní dopad z hlediska zdrojů a procesů tak, aby bylo možné definovat a uplatňovat užitečné strategie pro stále větší zlepšování naší ekologické udržitelnosti s pozitivním dopadem na všechny zúčastněné strany.

Od udržitelnosti k ochraně: jde tu totiž o ochranu

Společnost Euronda se při každém firemním rozhodování na jakékoli úrovni řídí svým posláním: „jde tu totiž o ochranu“. S tímto vědomím čelíme výzvě udržitelnosti a uvědomujeme si, že zajištění ochrany osob, zařízení a pracovního prostředí začíná již při navrhování výrobku a pokračuje od jeho výroby až po skladování a distribuci. Teprve pak, v okamžiku používání výrobku, můžeme skutečně mluvit o ochraně. Nově získaná certifikace a systém firemního řízení by měly být chápány a vykládány právě v tomto smyslu. 

Je důležité připomenout, že společnost Euronda již dříve získala certifikaci UNI EN ISO 9001:2015, což je norma řízení kvality zaměřená na spokojenost zákazníků s poskytovanými produkty a službami a na neustálé zlepšování služeb společnosti, a certifikaci UNI EN ISO 13485:2016, která upravuje systémy řízení kvality v oblasti zdravotnických prostředků. K tomu se přidává certifikace MDR na všechny zdravotnické prostředky, která potvrzuje zvýšenou bezpečnost vlastních výrobků a větší transparentnost vůči zákazníkům a distribučním partnerům.  

To, že jsme obdrželi certifikaci ISO 14001, tedy odráží stále úplnější a zřetelnější systém řízení firmy, který staví ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost do centra své činnosti jako prvek, jenž posiluje a zaručuje rozšířenou koncepci „ochrany“, o niž usilujeme již téměř 50 let. 

Categories

Top